ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN MISSIE H2 “OLYMPISCHE SPELEN PARIJS 2024”

Overwegende dat:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de samenwerkende partijen (partners) binnen Missie H2;
 2. Missie H2 een samenwerkingsverband is zonder rechtspersoonlijkheid;
 3. Het doel van Missie H2 is om bekendheid met de mogelijkheden van waterstof, als een belangrijke en duurzame energiedrager voor de toekomst, onder het Nederlandse publiek, bedrijfsleven en overheid te vergroten en een brede beweging op gang te brengen voor de energietransitie;
 4. Missie H2 niet betrokken is bij commerciële activiteiten, belangennbehartiging met als doel om wetgeving regelgeving of openbaar beleid te beïnvloeden of andere normbepalende activiteiten;
 5. De promotieactiviteiten van Missie H2 voorts niet het delen van ‘best practices’ in relatie tot veiligheid, milieu en technische- of commerciële activiteiten inhouden. Ook de vaststelling van standaarden (inclusief technische-, branche- of commerciële standaarden), de benchmarkingsactiviteiten voor de sector en de verzameling van marktgegevens niet onder de promotieactiviteiten van Missie H2 vallen;
 6. De partners van Missie H2 de zichtbaarheid en slagkracht van de waterstofmissie willen vergroten met behulp van Olympische en Paralympische sport;
 7. Missie H2 voornemens is de komende Olympische Spelen in Parijs te sponsoren en een waterstof evenement te organiseren;
 8. Ten behoeve van de sponsoring van de Olympische spelen en het waterstof evenement ieder van de partners van Missie H2 genodigden zullen aandragen om dit bij te wonen;
 9. Missie H2 ervan uit gaat dat de vertegenwoordigers van de partners en de overige genodigden op dezelfde wijze worden behandeld, de kosten van het bijwonen van het evenement redelijk en evenredig zijn en daarop van toepassing zijnde regeling(en) transparant.
 10. In geval van registratie als kandidaat voor deelname aan de Missie H2 incentive ‘Olympische Spelen Parijs 2024’ de volgende algemene voorwaarden zijn.

 

Definities 

 1. Organisator: de afzonderlijke partners van Missie H2.
 2. Programma: de “Olympische Spelen Parijs 2024” incentive in het kader waarvan de Organisator de mogelijkheid biedt aan Deelnemers om zich online te registreren voor deelname aan een 3-daagse reis naar de Olympische Spelen in Parijs die zal plaatsvinden van 4 augustus t.e.m. 6 augustus 2024, met inbegrip van een verblijf in Parijs en de Programma onderdelen zoals uiteengezet onder art. 2 van de Voorwaarden. 
 3. Deelname Periode: de periode van Registratie voor deelname aan het Programma, vanaf de Startdatum tot en met de Sluitingsdatum. 
  1. Startdatum: de datum vanaf wanneer Deelnemers zich kunnen registreren voor deelname aan het Programma, te weten 22 januari 2024 vanaf 08af:00 uur.
  2. Sluitingsdatum: de deadline voor de ontvangst van registraties voor deelname aan het Programma, te weten 1 juli 2024 tot 23:59 uur.
 4. Programma Periode: de periode van het Programma dat zal plaatsvinden van 4 augustus tot en met. 6 augustus 2024.
 5. Deelnemer: natuurlijke personen, behorende tot de Doelgroep, die zich registreren voor deelname aan het Programma en die hiertoe gerechtigd zijn op grond van de voorwaarden zoals bepaald in art. 3 van de Voorwaarden.
 6. Doelgroep: 100 genodigden, bestaande uit: 15 waterstofmedaillewinnaars, 22 C-Level/senior management, die deel uitmaken van één van de partners van de Organisator, 32 waterstofrelaties uit de doelgroep van de partners van de Organisator, één waterstofambassadeur en vier organisatoren namens de Organisatie.
 7. Voorwaarden: deze algemene deelnamevoorwaarden die van toepassing zijn op het Programma en die door de Organisator gecommuniceerd worden via de inschrijvingslink.
 8. Missie H2: een consortium van partners, zonder rechtspersoonlijkheid, uit de waterstofketen waarvan een overzicht is te raadplegen via de Missie H2 website https://www.missieh2.nl/partners-overzicht/. Dit consortium heeft tot doel waterstof als brandstof te promoten en Nederland tot een toonaangevend waterstofland te maken. Missie H2 is niet betrokken bij commerciële activiteiten, belangenbehartiging of normbepalende activiteiten.

 

Aanbod

 1. De Deelnemer die zich conform art. 3 registeert om deel te nemen aan het Programma wordt kosteloos het volgende pakket aangeboden:
  1. een 3-daagse reis naar de Olympische Spelen in Parijs die zal plaatsvinden van 4 t.e.m. 6 augustus 2024;
  2. 2 hotelovernachtingen incl. ontbijt;
  3. volgende Programma onderdelen:
   1. Sportbezoek 
   2. Koplopersevent
   3. Bezoek aan TeamNL huis
 2. De volgende kosten zijn in ieder geval niet inbegrepen in het aanbod en zijn ten laste van de Deelnemer:
 • kosten van eigen verplaatsing indien niet geopteerd wordt voor de door Organisator voorziene verplaatsingsmogelijkheid; 
 • kosten van eigen verblijf indien niet geopteerd wordt voor de door Organisator voorziene verblijfsmogelijkheid; 
 • maaltijden (met uitzondering van de aangeboden maaltijden);
 • verzekeringen (reis, ongevallen,…);
 • alle eventuele andere kosten gerelateerd aan de deelname aan het Programma en die niet inbegrepen zijn in het Programma zoals omschreven in art. 3.1. ( telefoonkosten etc.).
  1. Deelnemers kunnen in geen geval enige (deelname)kosten terugvorderen van de Organisator. 

 

Wijze en voorwaarden van deelname

 1. Het Programma staat open voor de Doelgroep. Deelname aan het Programma is vrijblijvend en kosteloos.
 2. De deelname is strikt nominatief en beperkt tot één deelname per persoon. Deelnemers mogen in geen geval onder verschillende namen of voor rekening van andere deelnemers meedoen. 
 3. Deelnemers kunnen enkel deelnemen aan het Programma gedurende de Deelname Periode en op de wijze zoals omschreven in deze Voorwaarden. Om zich te registreren als deelnemer aan het Programma moet de Deelnemer een online inschrijvingsformulier leesbaar, juist en volledig invullen. 
 4. Alle registraties als Deelnemer aan het Programma moeten de informatie bevatten zoals gevraagd via het online inschrijvingsformulier, zoals persoonlijke- en contactgegevens en beschikbaarheid op de voorziene data van het Programma. Onvolledige, onjuiste, onleesbare of valse formulieren worden niet aanvaard. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde gegevens die door de Deelnemer meegedeeld worden (zoals een fout of onbekend adres).
 5. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig feit dat niet aan hem toegeschreven kan worden, met name onbeschikbaarheid van de inschrijvingslink, technische defecten die de voortzetting van de registratie en/of deelname aan het Programma onmogelijk maken, storingen van het internet die het goede verloop van de registratie en/of deelname aan het Programma verhinderen, onderbrekingen, van vertragingen bij de verzending van gegevens, defecten van de computer van de Deelnemer of enig ander probleem dat verband houdt met de communicatienetwerken, de servers, de internetproviders, de computerapparatuur of de software, het verlies van gegevens, de gevolgen van virussen, anomalieën, elk technisch defect en elke hardware- of softwarefout van welke aard dan ook die de mogelijkheid om zich te registreren en/of deel te nemen aan het Programma verhinderen of beperken.
 6. De schending van een van de voornoemde Voorwaarden of gevallen van misbruik en/of bedrog kunnen bestraft worden met uitsluiting van rechtswege van de Deelnemer.

 Verklaringen en verplichtingen van de Deelnemer

 1. De Deelnemer bevestigt met volle kennis van zaken en in volle vrijheid en onafhankelijkheid te hebben beslist deel te nemen aan het Programma. De Deelnemer erkent voldoende te zijn ingelicht over het Programma. 
 2. In ruil voor de kosteloze deelname aan het Programma, verklaart en garandeert de Deelnemer:
  1. deel te nemen aan het Programma en alle Programma onderdelen;
  2. dat hem/haar geen zaken bekend zijn/haar deelname aan het Programma zou kunnen belemmeren of verhinderen of die een risico opleveren voor hem/haar, de andere deelnemers, de Organisator of derden op wie in het kader van het Programma een beroep wordt gedaan; 
  3. alle redelijke aanwijzingen van de Organisator tijdens het Programma op te volgenIndien de Deelnemer annuleert wordt gevraagd om dit zo mogelijk 14 dagen voor aanvraag kenbaar te maken, zodat er iemand anders gevraagd kan worden. Er worden geen kosten aan de Deelnemer in rekening gebracht.
 3. De Deelnemer verbindt er zich toe zich tijdens de Programma Periode te allen tijde te gedragen op een wijze die het imago en de reputatie van de Organisator niet schaadt, en zich te onthouden van denigrerende uitlatingen van welke aard ook (politiek, seksistisch, racistisch, enz.). 
 4. Indien de Deelnemer willens en wetens één of meerdere verplichtingen of waarborgen voortvloeiend uit het Programma en/of deze Voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of zich houdt aan de redelijke richtlijnen van de Organisator, danwel dit redelijkerwijze had moeten weten of begrijpen, dan kan de Organisator beslissen om de Deelnemer van het Programma uit te sluiten en zal de Deelnemer verplicht zijn de relevante (mogelijkerwijze volledige) op de Deelnemer betrekking hebbende kosten aan de Organisator te vergoeden, op voorlegging van stavingstukken, niettegenstaande het recht van de Organisator om een hogere schadevergoeding te vorderen. 

Aansprakelijkheid en verzekering

 1. De Deelnemer erkent en aanvaardt dat, ofschoon de Organisator alle redelijke voorzorgmaatregelen neemt om het Programma vlot en veilig te laten verlopen, geen enkele voorzorgmaatregel eventuele risico’s (bv. ongevallen, verlies of diefstal van bezittingen, schade, enz.) volledig kan uitsluiten. 
 2. De deelname aan het Programma, met inbegrip van de heen-/terugreis en het verblijf geschieden op eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer bevestigt over de nodige (mutualiteits)verzekeringen te beschikken en te blijven beschikken gedurende de volledige Programma Periode.
 3. De Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar gedraging wanneer schade – van welke aard ook – ontstaat door zijn/haar eigen gedrag, dit wil zeggen door haar onbekwaamheid en/of eigen onvoorzichtigheid. 
 4. De Deelnemer erkent en aanvaardt dat eventuele aansprakelijkheid voor schade verloopt via de partner door wie Deelnemer is voorgedragen aan de Organisator danwel door wie Deelnemer is uitgenodigd. 

Persoonsgegevens 

 1. De persoonsgegevens van de Deelnemers die aan de Organisator worden meegedeeld en verzameld worden in het kader van het Programma, worden door de Organisator verwerkt voor de registratie en de organisatie van het Programma, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Organisator is de verwerkingsverantwoordelijke van de verzamelde persoonsgegevens.
 2. Informatie met betrekking tot de soorten gegevens die verwerkt worden, de verwerkingsdoeleinden en de uitoefening van de rechten kan geraadpleegd worden in de privacy statement van de Organisator op de website www.missieh2.nl/privacy-policy/
 3. Zonder afbreuk te doen aan de rechten en verplichtingen van de Organisator en de Deelnemer met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, die zijn opgenomen in voormelde afzonderlijke privacy statement van de Organisator, verleent de Deelnemer aan de Organisator de toestemming om zijn/haar naam en/of afbeelding te gebruiken in het kader van de communicatie rond en over het Programma, met dien verstande dat de het commercieel gebruik van de afbeelding/naam van de Deelnemer enkel zal kunnen geschieden in de specifieke context en enkel voor de promotie van het Programma. 

Toezicht en klachten 

 1. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van het Programma. 
 2. De registratie voor en deelname aan het Programma houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden in, met inbegrip van elke wijziging die later mogelijk aangebracht wordt. Ingeval van geschillen, of ingeval van een situatie die niet voorzien is in deze Voorwaarden, zal door de Organisator een finale beslissing genomen worden die niet voor discussie vatbaar is. 
 3. De Organisator behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht of andere omstandigheid, het Programma of een deel ervan naar eigen goeddunken te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is tegenover de Deelnemer of zelfs een derde. 
 4. Elke klacht, vraag of opmerking met betrekking tot het Programma moet uiterlijk binnen de 7 dagen na het einde van het Programma schriftelijk verstuurd worden per e-mail via het e-mailadres info@missieh2.nl. Klachten of vragen die buiten deze termijn ingediend worden of die niet schriftelijk zijn (bv. mondeling of telefonisch), zullen niet behandeld worden. 

Varia

 1. Deze Voorwaarden worden, waar van toepassing, uitgebreid en aangevuld met de algemene voorwaarden van de partners van Missie H2 en die van de organisatoren van Programma onderdelen en van derden die goederen of diensten leveren in het kader van het Programma.
 2.  Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit oordeelt dat een van de bepalingen (of een deel van een bepaling) van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, wordt die ongeldige bepaling of dat deel van die bepaling, voor zover vereist, vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het meest overeenstemt met het economische doel en de strekking van de ongeldige bepaling, en wordt de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aangetast.
 3. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. In geval van een geschil met betrekking tot het Programma of deze Voorwaarden zullen de Organisator en de Deelnemer eerst trachten hun geschil in der minne te regelen.